Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Professionals Connected (“CONNEQTUS.”), een onderneming met adres Achterweg 12, Lisse. CONNEQTUS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81096232.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van CONNEQTUS, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen CONNEQTUS en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) van onze website www.CONNEQTUS.nl (de “Website”) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.

Door gebruik te maken van de Website en de diensten van CONNEQTUS aanvaardt Gebruiker gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en alle rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.

Onder “Account” wordt verstaan een account registratie op het platform waarbij Gebruiker zich heeft aangemeld of via e-mail heeft laten aanmelden.

CONNEQTUS zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.CONNEQTUS.nl.

De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

CONNEQTUS

De onderneming biedt een laagdrempelig netwerkplatform waar professionals vanuit verschillende disciplines/branches elkaar vrijblijvend helpen om ambities te realiseren. Gebruikers kunnen hiervoor een account aanmaken die zichtbaar wordt voor Gebruikers. Via dit account kunnen Gebruikers hun informatie, intenties en diensten zichtbaar maken.

Gebruik Website

Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- en regelgeving in acht te nemen.

Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:

 1. plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
 2. pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
 3. teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 4. ongevraagde reclame (spam)
  • foute of misleidende informatie; en/of
  • virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.

Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.

Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de Website misbruikt, kan Gebruiker een bericht sturen naar contact@CONNEQTUS.nl.

CONNEQTUS behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd.

Account

Gebruiker dient minstens 16 jaar oud te zijn om een account aan te mogen maken.

Gebruiker dient de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen.

Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim te houden. CONNEQTUS mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door Gebruiker gedaan wordt of onder toezicht van Gebruiker gebeurt.

Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn account misbruikt wordt, dient Gebruiker dat zo snel mogelijk te melden via contact@CONNEQTUS.nl. CONNEQTUS zal in dat geval gepaste maatregelen nemen.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen.

De gebruiker dient binnen 4 weken na aanmelding het profiel (zoals zichtbaar op de ledenpagina) te hebben ingevuld. Aangezien binnen dit platform het maken van contact één van de hoofddoelen is, is een ingevuld profiel (naam-foto-functie-branche-quote-competenties-conneqtus doel) noodzakelijk. Mocht de gebruiker na een reminder niet overgaan tot het aanvullen van het profiel dan zal het account op in-actief gezet worden.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die hij aan CONNEQTUS verstrekt of voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens.

CONNEQTUS is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt.

CONNEQTUS heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft CONNEQTUS het recht Gebruikers de toegang tot de Website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Indien CONNEQTUS van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden overtreedt, kan CONNEQTUS de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website. CONNEQTUS kan de Gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de Website door:

 1. het account van Gebruiker te verwijderen; of
 2. zichtbaarheid van het account van Gebruiker aan te passen; of
 3. onderdelen van de Website voor Gebruiker te blokkeren.

Tarieven en betaling

De betalingswijze en tarieven zijn vooraf aan Gebruiker verstrekt.

Alle prijzen gehanteerd door CONNEQTUS zijn voor particulieren inclusief btw, voor CONNEQTUS zakelijk zijn deze exclusief btw.

De abonnementen van CONNEQTUS worden aangeboden voor een vast bedrag per maand, kwartaal, halfjaar en jaar. De kosten voor een abonnement worden voldaan op de Website via iDEAL, of als factuur via bankoverschrijving.

Een CONNEQTUS lidmaatschap heeft een duur van 12 maanden tenzij anders vermeld.

Een CONNEQTUS ZAKELIJK lidmaatschap heeft een duur van 12 maanden tenzij anders vermeld.

Betaling van facturen van CONNEQTUS dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

In geval van niet of niet-tijdige betaling is de Gebruiker zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Gebruiker is dan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.

Indien een Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door CONNEQTUS niet geïncasseerd kunnen worden, is CONNEQTUS gerechtigd het account van de betreffende Gebruiker op te heffen.

CONNEQTUS is bevoegd de tarieven te verhogen indien:

 1. het geval van wettelijke prijsverhogingen;
 2. binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of
 3. vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien de verhoging niet onredelijk is.

Toestemming

Bij inschrijving op de website CONNEQTUS geeft u uitdrukkelijk toestemming om telefonisch of per e-mail benaderd te worden door andere leden met als doel om vragen te stellen, informatie te delen maar ook om diensten van het platform te ontvangen, verzoek tot feedback te ontvangen en dit alles in de ruimste zin van het woord.

Events

Wij streven ernaar om in de toekomst enkel events exclusief voor CONNEQTUS leden aan te bieden. Echter in de opstartfase (1e jaar na livegang) is vanwege de lagere aantallen leden het nog niet mogelijk om alle events exclusief te houden, waardoor wij wellicht nog niet aan alle voorwaarden kunnen voldoen.

Aansprakelijkheid

CONNEQTUS is geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers. In het geval van een conflict dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.

CONNEQTUS is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van CONNEQTUS en tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.

CONNEQTUS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:

 1. gelinkte websites, ook niet indien sprake is van onvolkomenheden; en/of
 2. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
 3. CONNEQTUS is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige tijd niet beschikbaar zijn van de Website.

CONNEQTUS neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van CONNEQTUS kan worden verwacht. CONNEQTUS is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door CONNEQTUS betrachte zorg. CONNEQTUS is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

Klachten

Bij CONNEQTUS ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn wordt gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

Inschakeling derden

CONNEQTUS is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. CONNEQTUS is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van CONNEQTUS impliceert dat de Gebruiker CONNEQTUS machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.

CONNEQTUS neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. CONNEQTUS is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van CONNEQTUS.

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven CONNEQTUS en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. CONNEQTUS zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en) rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen

CONNEQTUS behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de Website.

Overige bepalingen

CONNEQTUS mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.

Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor CONNEQTUS, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.

Alle geschillen tussen CONNEQTUS en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Den Haag.

Varia

CONNEQTUS mag rechten en verplichtingen die uit de algemene voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is de enige remedie om het gebruik van het Platform te staken en het Account te beëindigen en/of te verwijderen.

Om gebruik te maken van alle faciliteiten, betaal je slechts 25,- per jaar!